Registruodami komercinę veiklą Lenkijoje galite rinktis iš daugybės teisinių formų. Žemiaupateikiama jų apžvalga:

 • (A) Individuali veikla (lenk. jednoosobowa działalność gospodarcza)
 • (B) Civilinė teisinė bendrija (lenk. spółka cywilna)
 • (C) Ūkinės bendrijos (lenk. spółka osobowa) (viešoji/komanditinė bendrija (lenk. (spółka
  jawna/komandytowa))
 • (D) Kapitalo bendrovės (lenk. spółki kapitałowe) (ribotos atsakomybės bendrovė (lenk. spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością) ir akcinė bendrovė (lenk. spółka akcyjna)).

Individuali veikla (lenk. jednoosobowa działalność gospodarcza)

 1. Fizinis asmuo;
 2. Įkūrimui nereikalaujamas įstatinis kapitalas;
 3. Reikalus asmeniškai tvarko verslininkas;
 4. Nedidelis veiklos mastas;
 5. Visas turtas priklauso verslininkui;
 6. Žemas prestižas.

Trūkūmai:

 1. Verslininkas atsako už skolas visu savo turtu;
 2. Atsakomybė už skolas taip pat gali būti taikoma sutuoktiniui.

Civilinė teisinė bendrija (lenk. spółka cywilna)
Civilinės teisės pagrindu įsteigta bendrija. Tai nėra įmonė, tačiau partneriai yra verslininkai. Įkuriama tam,
kad pasiekti kažkokį sutartyje aprašytą ekonominį tikslą.
Kiekvienas iš partnerių turi atskirą įrašą veiklos registre, o įmonė turi savo įmonės kodą ir PVM mokėtojo
kodą. Atskirai partneriai yra viso įmonės turto savininkai. Civilinė teisinė bendrija neturi juridinio asmens
statuso ir nėra įmonė – tačiau bendrijos partneriai yra verslininkais.

 1. „Ne – bendrovė“. Bendrovė nėra atskiras juridinis asmuo. Tokiais subjektais yra tik jos partneriai.
 2. Bendrovė traktuojama kaip atskiras subjektas esant apmokestinimui PVM ir akcizu.
 3.  Vykdant veiklą įmonėje verslininkais yra atskiri partneriai.
 4. Bendrovė neveikia kaip įmonė civilinės teisės prasme. Civilinės teisės partnerystės sutartyje partneriai
  gali nurodyti įmonės pavadinimą, kuris bus paskelbtas Centriniame ekonominės veiklos registre (lenk.
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG),
 5. Bendroji jungtinė turto nuosavybė.
 6. Lygus pelno paskirstymas.

Trūkūmai:

 1. Kiekvienas iš partnerių privalo gauti įrašą Centriniame ekonominės veiklos registre (CEIDG),
 2. Juridinio asmens statuso neturėjimas, partneriai negali sudaryti sutarčių su įmone.
 3. Partneriai yra solidariai atsakingi visu savo turtu už bendrovės įsipareigojimus – tiek civilinės, tiek viešosios teisės.
 4. Komplikacijos vykdant transporto veiklą (kiekvienas partneris privalo turėti savo licenciją/leidimą)

Viešoji bendrija (lenk. spółka jawna)

Viešoji bendrija – komercinės teisės bendrija įsteigta partnerių verslo veiklai vykdyti. Sprendimai priimami
vienbalsiai rezoliucijų forma, nėra specializuotų organų, o visi partneriai yra paskiriami tvarkyti bendrovės
reikalus ir atstovauti jai. Ši bendrovė tinka vidutinių įmonių valdymui. Bendrovė registruojama Nacionalinio
teismo registre (lenk. Krajowy Rejestr Sądowy)

 1. Atskiras teisių ir pareigų subjektas
 2. Kiekvienas iš partnerių gali atstovauti įmonę.
 3. Galimybė išskirti konkretų partnerį iš atstovavimo įmonei.
 4. Visi partneriai yra atsakingi už bendrovės įsipareigojimus visu savo turtu (subsidiarioji atsakomybė),
 5. Ribotas finansavimas, neviršijant partnerių įnašų,
 6. Galimybė laisvai formuluoti sutarčių turinį,
 7. Kiekvienas partneris turi teisę pasidalyti pelną (arba nuostolius) proporcingai sutartyje nustatytoms akcijoms (jei akcijos nėra tiksliai nurodytos, daroma prielaida, kad paskirstymas yra lygus).
 8.  Kiekvienas iš partnerių sumoka pajamų mokestį nuo jam priklausančių pajamų dalies
 9. Bendrovės valdymo organų nėra (t. y. valdyba, stebėtojų taryba, visuotinis susirinkimas).
 10.  Skirta nedidelei veiklai.

Trūkumai:

 1. Atsakomybė visu savo asmeniniu turtu už įmonės įsipareigojimus, jei įsipareigojimai negali būti įvykdyti iš
  įmonės turto, vadinamoji subsidiarioji atsakomybė.

Nėra jokių rimtų priežasčių, keliančių abejonių dėl transporto vadybininko ar transporto įmonės
nepriekaištingos reputacijos, kaip antai teistumas arba sankcijos, taikytinos bet kurio sunkaus galiojančių
nacionalinių taisyklių šiose srityse pažeidimo atveju: (i) komercinė teisė; turtinė žala, piniginės naudos
priėmimas, nepatikimas dokumentas, (ii) bankroto įstatymai; turto išeikvojimas, slėpimas (iii) darbo
užmokestį ir įdarbinimo profesijoje sąlygos; darbuotojų teisių, socialinės apsaugos, sveikatos ir saugos
pažeidimai, (iv) kelių eismo įstatymai; kelių eismo nelaimė (v) profesinė atsakomybė; (vi) prekyba žmonėmis
ar narkotikais; ir b) transporto vadybininkas ar transporto operatorius nebuvo nuteistas ar baustas už
sunkią nusikalstamą veiklą vienoje ar keliose valstybėse narėse už šiurkštų Bendrijos taisyklių pažeidimą,
visų pirma susijusių su: (i) vairuotojų vairavimo ir poilsio laiku, darbo valandomis ir valdymo įtaisų įrengimu
bei naudojimu; (ii) maksimaliu tarptautiniame eisme naudojamų komercinių transporto priemonių svoriu ir
matmenimis; (iii) vairuotojų pradine kvalifikacija ir tęstiniu mokymu; (iv) techniniais tyrimais, dėl
komercinių transporto priemonių eismo leidimo, įskaitant privalomą motorinių transporto priemonių
technine apžiūra; (vi) pavojingų krovinių vežimo keliais sauga; (viii) vairuotojo pažymėjimu; (x) gyvūnų
gabenimu.

Optimaliausios:

 • Komanditinė bendrovė Ribotos atsakomybės (lenk. Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością)
 • Ribotos atsakomybės bendrovė (lenk. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • Komanditinė bendrovė (lenk. spółka komandytowa)

Komanditinė bendrovė – įmonė, kurios tikslas valdyti verslą kaip savo įmonę. Tai pereinamojo laikotarpio
forma tarp bendrijų (civilinės ir viešosios (lenk. cywilna i jawna)) ir kapitalo bendrovių (ribotos atsakomybės bendrovė, akcinė bendrovė (lenk. spółka z.o.o., akcyjna)). Bendrovė neturi juridinio asmens statuso, tačiau turi teisnumą ir veiksnumą atlikti įstatyminius veiksmus (nepilnas juridinis asmuo (lenk. ułomna osoba
prawna)). Tai reiškia, kad ji gali būti teisių ir pareigų subjektu (teisnumas) ir atlikti teisinius veiksmus savo veiksmais (asmenų, įgaliotų atstovauti įmonės reikalams, veiksmais).

PARTNERIŲ TIPAI (susiskirstymas pagal partnerių atsakomybę)
• TIKRASIS NARYS – atsako už įmonės įsipareigojimus visu savo turtu. Tikrojo partnerio atsakomybė už
bendrovės įsipareigojimus buvo formuojama taip pat, kaip ir viešosios bendrijos partnerio atsakomybė.
Tikrasis partneris atstovauja bendrijai (valdo bendriją), jeigu iš jo nebuvo atimta ši teisė pagal bendrijos
sutartį ar įsiteisėjusį teismo sprendimą.
• KOMANDITORIUS – atsako tik už įsipareigojimus, neviršijančius sutartyje nurodytos sumos, vadinamosios
komanditinės sumos, tačiau jis nėra atsakingas už įnašų sumą. Jis gali atstovauti įmonei, bet tik kaip
atstovas. Jei jis viršija įgaliojimo taikymo sritį, veikia be jo, taip pat neatskleidžia savo įgaliojimo, jis bus
atsakingas už savo veiksmų pasekmes taip pat, kaip ir tikrasis partneris. Komanditorius taip pat be
apribojimų atsakys už komanditinės bendrijos įsipareigojimus, kai jo pavardė (įmonė) bus atskleista
bendrovės pavadinime (įmonės pavadinimas).
Ribotos atsakomybės bendrovė – yra savarankiškas juridinio asmens statusą turintis subjektas, ir yra
labiausiai paplitusi kapitalo bendrovės forma. Verslininkams, planuojantiems didesnio masto ar didelę riziką
keliantį verslą, kapitalo bendrovės, tokios kaip ribotos atsakomybės bendrovė, pasirinkimas paprastai yra
daug naudingesnis nei bendrija. Dėl ribotos atsakomybės bendrovės struktūros galima neturėti abejonių,
kad reikės atsakyti už įmonės skolas asmeniniu turtu.
Ribotos atsakomybės bendrovės partneriai – gali turėti vieną ar daugiau partnerių, kurie gali būti fiziniai ar
juridiniai asmenys, t. y. kitos įmonės. Vienintelė išimtis yra nuostata, kad vieno asmens ribotos
atsakomybės bendrovė negali būti įsteigta tik vieno asmens ribotos atsakomybės bendrovės. Įmonės
sutartis ir registracija – Ribotos atsakomybės bendrovės sutartis turi būti sudaryta notariniu aktu. Partneriai
(partneris) privalo sumokėti įnašą visam įstatiniam kapitalui padengti. Ribotos atsakomybės bendrovės
registracija turi būti įrašyta į nacionalinį teismų registrą. Bendrovė įgyja juridinio asmens statusą po
registracijos. Įstatinio kapitalo dydis turėtų būti mažiausiai 5.000 zlotų. Akcijos nominali vertė negali būti
mažesnė nei 50 zlotų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurių nominalioji vertė yra
vienoda arba nevienoda. Akcijos negali būti pasirašomos žemiau jų nominalios vertės. Jei akcija perkama už
kainą, didesnę už nominalią, perteklius pervedamas į papildomą kapitalą.
Atsakomybė už įsipareigojimus – įmonė atsako už savo įsipareigojimus visu savo turtu, valdybos nariai gali
būti solidariai atsakingi, tačiau tik tuo atveju, jei vykdymas prieš bendrovę pasirodo neveiksmingas.
Partneriai neatsako už bendrovės įsipareigojimus. Valdybos nariai gali būti atleisti nuo atsakomybės, jei
įrodo, kad laiku pateikė prašymą dėl bankroto arba kad valdyba yra pradėjusi susitarimo procedūras, arba
kad pareiškimas dėl bankroto nebuvo pateiktas ir susitarimo procesas nebuvo pradėtas ne dėl jų kaltės, tai
yra nepaisant to, kad nebuvo pateikta bankroto paraiška ir nebuvo pradėta susitarimo procedūra
kreditorius nepatyrė jokios žalos.
Bendrovės valdyba ir kiti bendrovės organai – atstovauja ir tvarko įmonės reikalus. Valdyboje gali būti vienas
ar keli nariai. Valdyba neprivalo būti sudaryta iš partnerių (valdybos funkcijas gali vykdyti asmenys, kurie
neturi bendrovės akcijų). Valdyba skiriama ir atleidžiama akcininkų sprendimu (jeigu bendrovės įstatuose
nenustatyta kitaip). Neprivalomas organas yra stebėtojų taryba.